Nová povinnosť. Odteraz do obchodného registra patrí aj rodné číslo alebo číslo občianskeho preukazu

Podnikatelia majú opäť novú povinnosť. Do obchodného registra už nie je povinnosť zapísať len meno, priezvisko či bydlisko, ale aj rodné číslo či číslo obchodného registra.

Zmeny sa týkajú viacerých osôb, číselné osobné údaje musia uvádzať: spoločníci, akcionári, konatelia či členovia štatutárnych orgánov, členovia dozorných orgánov, prokuristi, vedúci organizačných zložiek podnikov, likvidátori, vedúci podnikov či organizačných zložiek podnikov zahraničných právnických osôb aj správcovia nútenej správy a rovnako ich zástupcovia.

Novú povinnosť je potrebné splniť do septembra 2022. Možné teda je podanie samostatného návrhu na zápis iba týchto identifikačných údajov.

To však neplatí pre novovzniknuté spoločnosti, ktoré tieto údaje už budú poskytovať automaticky pri zápise do obchodného registra. Rovnako spoločnosti, ktoré budú podávať od októbra 2021 návrh na zápis akejkoľvek zmeny do obchodného registra.

Ako pri zmenách postupovať?

Návrh na zápis či návrh na zmenu údajov sa podáva elektronicky cez portál slovensko.sk a to príslušnému registračnému súdu. Registračný formulár je zverejnený na portáli Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky.

Spolu s návrhom nezabudnite poslať v prílohách aj potvrdzujúce listiny, teda kópiu rodného listu či občianskeho preukazu. Tieto listinné prílohy musia byť podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom.

Dôležité je upozorniť na to, že zápis identifikačných údajov je spojený s poplatkom vo výške 33 eur za podanie návrhu. Sumu je po podaní návrhu uhradiť na základe výzvy zaslanej do elektronickej schránky navrhovateľa zmeny.

Toto však bude platiť len do začiatku decembra 2021, po tomto dátume nebude poplatok vyžadovaný z dôvodu novely zákona, ktorá nadobudne účinnosť od 1.12. 2021.