Právne služby

Poradenské a právne služby
Pre našich klientov zabezpečujeme pomocou trvalo spolupracujúce advokátskej kancelárie právne služby z týchto oblastí:

  • Zmluvná agenda
Partnerská advokátska kancelária zabezpečí prípravu mnohých rôznych zmlúv, či už často využívaných (zmluvy nájomnej, kúpna) alebo atypických zmlúv (napr. Zmluvy o spoločnom podniku, vyhlásenia o investičných zámeroch, finančne-transakčné agenda).

  • Pracovnoprávne agenda
Partnerská advokátska kancelária zabezpečí právne služby s pracovnoprávne tematikou - spisovanie pracovných a manažérskych zmlúv, ukončovanie pracovného pomeru (zo strany zamestnávateľa i zamestnanca), poradenstvo sa zamestnávaním cudzích štátnych príslušníkov, vrátane poradenstva v imigračných záležitostiach.

  • Akvizícia
Pod túto oblasť patrí služby súvisiace s akvizíciami spoločností, podnikov, právny audit, fúzie podnikov a spoločností, vypracovanie komplexnej zmluvnej dokumentácie, zastupovanie pri dojednávaní podmienok obchodných transakcií, zajištějí povolení a licencií zo strany štátnej správy.

  • Sporná agenda
Partnerská advokátska kancelária zabezpečí zastupovanie klientov v obchodnoprávnych, občianskoprávnych aj pracovnoprávnych sporoch, v konaní pred správnymi súdmi a v rozhodcovských konaniach na Slovensku aj v zahraničí.

  • Nehnuteľnosti a stavebné právo
Rokovanie a príprava zmlúv o prevodoch nehnuteľností, príprava návrhu na vklad do katastra nehnuteľností, rozdeľovanie spoluvlastníctva, úpravy SJM, dohodnutie a zrušenie vecných práv k nehnuteľnostiam (vecné bremená, záložné práva).

  • Daňová a finančná agenda
Žaloby proti rozhodnutiu daňových orgánov, koncepty medzinárodných zmlúv s ohľadom na optimálne zdanenie, právne zastupovanie pred správu dane, vedenie sporov s financovaniu a colnými úradmi.


     Stop Dlhom s.r.o.   |   Štefana Moyzesa 10, 971 01 Prievidza   |   E.: info.stopdlhom@gmail.com   |   T.:  0919 281 427, 0908 128 492